zamknij x
Strona kancelariatrznadel.pl ( kancelaria Warszawa ) używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Nasza praktyka w ramach prawa cywilnego, prawa nieruchomości i prawa pracy obejmuje m.in. :

POSTĘPOWANIA SĄDOWE, EGZEKUCYJNE i POLUBOWNE

• kompleksowe doradztwo na etapie przedprocesowym, w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, zawezwań do próby ugodowej, windykacja twarda
• dochodzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej roszczeń pieniężnych i niepieniężnych od osób fizycznych, podmiotów prawa gospodarczego oraz osób prawnych
• reprezentacja Klientów na rozprawach przez doświadczonych w procesach sądowych przedstawicieli Kancelarii
• tworzenie pism procesowych oraz składanie wniosków niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowań

Nasz zespół składa się wyłącznie z prawników z wieloletnim doświadczeniem procesowym, pozwalającym na kompleksową obsługę postępowań zarówno przed sądami cywilnymi, jak i administracyjnymi oraz organami egzekucyjnymi. Prowadzimy postępowania zawsze w duchu dbałości o interes Klienta, jednakże przy jego aktywnym udziale, albowiem bez takiej współpracy nawet prosta sprawa może okazać się wątpliwa w zakresie uzyskania korzystnego orzeczenia.

Dlatego też zawsze sugerujemy jak najwcześniejszy kontakt z jednym z naszych radców prawnych lub aplikantów w celu obrania odpowiedniej strategii procesowej oraz podejmowania decyzji, które mogą okazać się kluczowe w późniejszym postępowaniu sądowym, o ile w wyniku prowadzonych negocjacji nie uda się osiągnąć polubownego rozwiązania sporu.
 


 
OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I SPÓŁDZIELNI

• obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
• obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz organów spółdzielni
• bieżące doradztwo polegające na sporządzaniu opinii oraz udzielaniu porad prawnych
• tworzenie i opiniowanie uchwał, regulaminów, statutów Wspólnot oraz Spółdzielni Mieszkaniowych
• doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania uchwał, regulaminów czy statutów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa
• reprezentacja Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych w sporach związanych z zaskarżeniem uchwał do sądu
• sporządzanie i opiniowanie umów czy porozumień zawieranych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe
• dochodzenie należności (windykacja) z tytułu opłat za lokale na drodze sądowej
• sądowe dochodzenie roszczeń od deweloperów za wady powstałe w częściach nieruchomości wspólnych w okresie rękojmi, a także po jej upływie na zasadzie odszkodowania
• dochodzenie należności z tytułu kar umownych czy gwarancji przysługujących od nierzetelnych wykonawców robót budowlanych lub prac naprawczych
• doradztwo i pomoc prawna w postępowaniach przed organami administracyjnymi w sprawach z udziałem Wspólnot i Spółdzielni, a także na etapie postępowań sądowoadministracyjnych

Jedną ze specjalizacji jaką od kilkunastu lat praktykuje nasz zespół jest kompleksowa obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych i organów Spółdzielni Mieszkaniowych. Dochodzenie należności od dłużników za opłaty tytułem kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, reprezentacja przed sądami w sprawach przeciwko deweloperom za wady budynków czy w sporach związanych z pozwami o uchylenie uchwał to czynności którymi zajmujemy się niemal codziennie, z uwagi na stale powiększające się grono zarządców z którymi współpracujemy, ilość obsługiwanych przez nich nieruchomości a także mnogość i różnorodność problemów jakie tam występują.
 


NIERUCHOMOŚCI

• badanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence) przed zakupem lub sprzedażą
• czynności związane ze sprzedażą i kupnem nieruchomości, w tym przygotowywanie projektów umów przedwstępnych, opiniowanie i negocjowanie umów deweloperskich, występowanie o zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, współpraca z Klientem i notariuszem w zakresie ostatecznej wersji umowy sprzedaży nieruchomości
• dochodzenie odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. za brak zapewnienia lokalu zastępczego przez gminę po eksmisji)
• przygotowywanie lub opiniowanie wzorów umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym zawieranych w trybie tzw. najmu okazjonalnego
• obsługa przedsiębiorców prowadzących procesy budowlane, w tym projektantów, generalnych wykonawców czy ich podwykonawców, a także deweloperów i inwestorów
• sporządzanie w imieniu Klienta formularzy zmierzających do wpisu praw lub roszczeń do księgi wieczystej
• sądowe uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości

Rynek nieruchomości po 2000r. uległ znacznemu zwiększeniu i rozwojowi, co z oczywistych powodów spowodowało ilość spraw z nim związanych. Nasi prawnicy poprzez wieloletnie doświadczenie są wszechstronnie przygotowani do sprostania problemom jakie mogą pojawić się zarówno na etapie zakupu czy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych, budowy domu jednorodzinnego czy też budynku wielolokalowego w charakterze inwestora lub wykonawcy, a także ich późniejszego użytkowania w postaci wynajęcia lub oddania w dzierżawę.
 


PRAWO PRACY
 
• usługi doradztwa z zakresu prawa pracy na rzecz pracodawców
• tworzenie i opiniowanie wzorów umów zawieranych z pracownikami, w tym możliwości stosowanie umów dzieło lub zlecenia, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji
• tworzenie i opiniowanie regulaminów pracowniczych funkcjonujących w przedsiębiorstwach i zakładach pracy
• reprezentacja pracodawców w sporach sądowych, poprzedzona zbadaniem stanu każdej sprawy
• reprezentacja pracodawców w sporach z organizacjami związkowymi

W ramach praktyki związanej z prawem pracy nasza oferta w głównej mierze skierowana jest do pracodawców, niemniej prowadzimy również doradztwo oraz pomoc prawną na etapie postępowania sądowego dla pracowników występujących w charakterze powodów w sporach z ich pracodawcami. Niezależnie od roli w takim procesie sugerujemy jak najwcześniejszy kontakt z nami w celu przyjęcia odpowiedniej strategii procesowej.